แบบสำรวจการใช้งานอินเตอร์เน็ต และเครือข่ายไร้สาย (เฉพาะพื้นที่ส่วนกลางที่บริการโดยฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์)

ข้อมูลทั่วไป (โปรดเลือกตัวเลือกที่ตรงกับท่านมากที่สุด)
 1. เพศ
ชายหญิง
 2. ประเภทผู้ใช้งาน
นิสิตบุคลากร
 3. คณะวิชา / หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาศรีราชาสำนักงานวิทยาเขต
สำนักวิทยบริการ
ข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ต
 1. ความถี่ในการใช้งาน (โดยเฉลี่ย)
น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์1 วันต่อสัปดาห์
2 วันต่อสัปดาห์3 วันต่อสัปดาห์
4 วันต่อสัปดาห์5 วันต่อสัปดาห์
6 วันต่อสัปดาห์ใช้อินเตอร์เน็ตทุกวัน
 2. ความเร็วของอินเตอร์เน็ต
เร็วมากเร็ว
ปานกลางช้า
ช้ามาก
 3. ข้อมูลการใช้งาน (ตอบได้หลายข้อ)
อ่านข่าวสารค้นคว้าข้อมูลเพื่อการศึกษา
สืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด / อิเล็กทรอนิกส์เช็ค Mail / Chat
GamesOnlineโหลด BitTorrent (BitComet,uTorrent,eMule,FlashGet)
พักผ่อนหาความบันเทิงอื่นๆ (โปรดระบุ)  
ข้อมูลการใช้งานเครือข่ายไร้สาย
 1. ท่านเคยใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) หรือไม่
เคยใช้งานไม่เคยใช้งาน
 2. จำนวนจุดที่ให้บริการเครือข่ายไร้สายภายในอาคาร (สำหรับผู้ที่เคยใช้งานเครือข่ายไร้สาย)
 1. อาคาร 1 บริการวิทยาการ
เพียงพอไม่เพียงพอ (ระบุจุดเพิ่มเติม)  
 2. อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์
เพียงพอไม่เพียงพอ (ระบุจุดเพิ่มเติม)  
 3. อาคาร 5 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
เพียงพอไม่เพียงพอ (ระบุจุดเพิ่มเติม)  
 4. อาคาร 6 ศูนย์เรียนรวม
เพียงพอไม่เพียงพอ (ระบุจุดเพิ่มเติม)  
 5. อาคาร 7 โรงอาหารกลาง
เพียงพอไม่เพียงพอ (ระบุจุดเพิ่มเติม)  
 6. อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม
เพียงพอไม่เพียงพอ (ระบุจุดเพิ่มเติม)  
 7. อาคาร 10 ศูนย์เรียนรวม 2
เพียงพอไม่เพียงพอ (ระบุจุดเพิ่มเติม)  
 8. อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
เพียงพอไม่เพียงพอ (ระบุจุดเพิ่มเติม)  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม