About US
Services
Contect US
   
 
ระบบสารสนเทศ
ระบบเครือข่าย
ระบบลงทะเบียน MACAddress
แบบฟอร์ม Online
แบบสอบถาม Online
ทดสอบความเร็ว Internet
อ่านข่าวย้อนหลัง
 หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์    
 แนะนำการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย
 

  ปัจจุบัน ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ ได้ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายสำหรับให้บริการภายในวิทยาเขตศรีราชา คลอบคุลมพื้นที่อาคารต่างๆ ภายในวิทยาเขต โดยอุปกรณ์ที่ติดตั้งทุกเครื่องรองรับการให้บริการบนคลื่นความถี่ 2.4 GHz และมีอุปกรณ์ในบางพื้นที่รองรับการให้บริการบนคลื่นความถี่ 5 GHz

      ดังนั้น ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ จึงขอแนะนำประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายของวิทยาเขตศรีราชา บนคลื่นความถี่ทั้ง 2 แบบ ดังนี้

1. ผลการทดสอบการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายบนคลื่นความถี่ 2.4 GHz

เชื่อมต่อกับ KUWIN 2.4 GHz (ชื่อสำหรับการให้บริการจริง คือ KUWIN)

 

ทดสอบความเร็วการในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายกับเซิฟเวอร์ภายในวิทยาเขตศรีราชา (http://speedtest.vit.src.ku.ac.th)

 

ทดสอบความเร็วการในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายกับเซิฟเวอร์ภายนอกวิทยาเขตศรีราชา (http://speedtest.net)

 

2. ผลการทดสอบการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายบนคลื่นความถี่ 5 GHz

 

เชื่อมต่อกับ KUWIN 5 GHz (ชื่อสำหรับการให้บริการจริง คือ KUWIN-5G)


ทดสอบความเร็วการในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายกับเซิฟเวอร์ภายในวิทยาเขตศรีราชา (http://speedtest.vit.src.ku.ac.th)


ทดสอบความเร็วการในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายกับเซิฟเวอร์ภายนอกวิทยาเขตศรีราชา (http://speedtest.net)

 

  จากผลการทดสอบข้างต้น (เป็นผลการทดสอบแบบ 1:1 คือ มีผู้ใช้งานเพียงคนเดียวเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย 1 เครื่อง) จะพบว่าการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายบนคลื่นความถี่ 5 GHz นั้น จะได้ความเร็วในการเชื่อมต่อที่สูงกว่าเล็กน้อย สำหรับอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อบนคลื่นความถี่ 5GHz ได้นั้น มีข้อสังเกตุให้กับผู้ใช้งานคือ ให้สังเกตุว่า อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ หรือกำลังจะเลือกซื้อนั้น รองรับการใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11a หรือไม่ เช่น 

ตัวอย่างคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่รองรับคลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz

      หากคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ใช้ หรือเลือกซื้อรองรับมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n จะรองรับการใช้งานบนคลื่นหากถี่ 2.4 GHz เท่านั้น

  และนการเลือกใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย ควรเลือกใช้งานในพื้นที่ ที่มีจำนวนผู้ใช้งานไม่มาก เนื่องจากความเร็วในการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายนั้น จะหารเฉลี่ยตามจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละจุด ผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย สามารถตรวจสอบความหนาแน่นของจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละจุดได้ที่ http://kuwin.src.ku.ac.thCredit :: ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์