About US
Services
Contect US
   
 
ระบบสารสนเทศ
ระบบเครือข่าย
ระบบลงทะเบียน MACAddress
แบบฟอร์ม Online
แบบสอบถาม Online
ทดสอบความเร็ว Internet
อ่านข่าวย้อนหลัง
 หน้าแรก / ระบบสารสนเทศ    

             ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร ์ได้ทำการพัฒนาระบบสารสนเทศ ต่างๆ เพื่อให้บริการงานวิชาการ การพัฒนา และให้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย แก่อาจารย์ บุคลากร และนิสิต

  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ [ E-Office ]
  ระบบประชุมผู้บริหาร [ E-Meeting ]
  ระบบบริหารจัดการห้องเรียน [ RoomService ]
  Si Racha Webmail
  ระบบลงทะเบียน MAC Address
  ระบบบุคลากร ม.เกษตรศรีราชา
  ระบบบัญชีผู้ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต [Nontri Account]
  ดาวน์โหลด Software มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ดาวน์โหลด Antivirus มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์