About US
Services
Contect US
   
 
ระบบสารสนเทศ
ระบบเครือข่าย
ระบบลงทะเบียน MACAddress
แบบฟอร์ม Online
แบบสอบถาม Online
ทดสอบความเร็ว Internet
อ่านข่าวย้อนหลัง
 หน้าแรก / แบบฟอร์ม Online     Untitled Document
 ข้าพเจ้า ชื่อ       นามสกุล
Name  Surname
 เลขที่บัตรประชาชน   เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport ID)    สัญญาระยะเวลาการจ้างงาน   เดือน   ปี
 คณะ/สถาบัน/สำนัก   สังกัดภาควิชา/กอง/ฝ่าย/โครงการ
 ตำแหน่ง  โทรศัพท์ที่ติดต่อได้   อีเมล์ส่วนตัว 

* ผู้ขอบัญชีผู้ใช้ กรุณาลงนามที่แบบฟอร์ม และส่งเอกสารได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานวิทยาเขต
* ผู้ขอบัญชีผู้ใช้เครือข่าย กรุณาลงนามผู้ขอบัญชีผู้ใช้เครือข่าย และลงนามผู้รับรอง พร้อมทั้งแนบเอกสารยืนยันตัวบุคคล(สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) มาพร้อมกับเอกสารแบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
* อายุบัญชีผู้ใช้เครือข่ายสำหรับอาจารย์พิเศษ มีอายุได้สูงสุด 1 ปี ต้องทำการขอต่ออายุทุก ๆ ปี