About US
Services
Contect US
   
 
ระบบสารสนเทศ
ระบบเครือข่าย
ระบบลงทะเบียน MACAddress
แบบฟอร์ม Online
แบบสอบถาม Online
ทดสอบความเร็ว Internet
อ่านข่าวย้อนหลัง
 หน้าแรก / แบบฟอร์ม Online     Untitled Document
 มีความประสงค์
ขอรหัสผ่านใหม่ของบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีของข้าพเจ้า ชื่อ
ขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีของข้าพเจ้า ชื่อ
ดังนี้
 ข้าพเจ้า ชื่อ ::   นามสกุล :: 
Name ::   Surname :: 
 นิสิต  รหัสประจำตัวนิสิต  เลขที่บัตรประชาชน
 คณะ ภาค รหัสสาขา  สาขาวิชา
 บุคลากร  ตำแหน่ง  
 เลขที่บัตรประชาชน  เลขที่หนังสือเดินทาง(Passport ID)  
 หน่วยงาน  สังกัด
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้    อีเมล์ส่วนตัว 

* ผู้ขอบัญชีผู้ใช้ กรุณาลงนามที่แบบฟอร์ม และส่งเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ
* ผู้ขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายครั้งแรก กรุณาลงนามผู้ขอบัญชีผู้ใช้เครือข่าย และลงนามผู้รับรอง พร้อมทั้งแนบเอกสารยืนยันตัวบุคคล(สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย, สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต) มาพร้อมกับเอกสารแบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี