About US
Services
Contect US
   
 
ระบบสารสนเทศ
ระบบเครือข่าย
ระบบลงทะเบียน MACAddress
แบบฟอร์ม Online
แบบสอบถาม Online
ทดสอบความเร็ว Internet
อ่านข่าวย้อนหลัง
 หน้าแรก / About US    


          ผ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวกับการให้บริการ การควบคุม การพัฒนา ดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร ระบบสื่อการศึกษาทางไกล ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ระบบโทรศัพท์ภายในวิทยาเขต ระบบโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องบริการคอมพิวเตอร์ของวิทยาเขตศรีราชา ตลอดจนให้บริการด้านวิชาการ การฝึกอบรม การพัฒนาโปรแกรมเพื่องานบริการวิชาการ การพัฒนาและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
โครงสร้างในการดำเนินงานของฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ แบ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนงานโดยแบ่งแยกภารกิจตามความเหมาะสมของปริมาณงานและลักษณะงานเพื่อให้สามารถบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการได้อย่างดียิ่งขึ้น โดยทั้ง 3 ส่วนงานประกอบไปด้วยภาระงานหลักๆ ดังต่อไปนี้
                     งานบริการสารสนเทศ  มีหน้าที่รับผิดชอบการบริการข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์สำหรับให้บริการและสนับสนุนข้อมูลข่าวสารในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์ เช่น เวปเซิร์ฟเวอร์ และดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์
                     งานระบบเครือข่าย  มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บำรุงรักษาระบบเครือข่ายทั้งแบบใช้สายและไร้สาย ให้บริการด้านการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขต การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริหารและจัดการระบบโทรศัพท์ภายในวิทยาเขต และระบบโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย (VoIP
                     งานบริการการเรียนการสอน  มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เตรียมความพร้อมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องฝึกปฏิบัติการ ให้คำแนะนำ/บริการตรวจสอบ/ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้แก่หน่วยงานภายใน รวมถึงนิสิตของวิทยาเขตศรีราชา